Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne :

Sklep Internetowy prowadzony jest przez: 
Firmę LEVERT z siedzibą ul. Kościuszki 25 lok. usł.26, 05-300 Mińsk Mazowiecki
reprezentowaną przez Justynę Bakuła prowadzącą działalność gospodarczą
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 822-221-23-79 , REGON 147112819.

§ 2. Definicje:

1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.levert.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
2. Dostawa – w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest to sposób dostarczania przesyłki za pośrednictwem współpracującej firmy kurierskiej po uiszczeniu opłaty wyszczególnionej w paragrafie „Zamówienia i dostawa.”
3. Dowód zakupu – jest to paragon lub faktura wystawiana przez Sprzedającego.
4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
7. Wada – zarówno wada fizyczna jak i wada prawna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego Dz. U. z 2014 poz. 121.
8. Kupujący – co do zasady jest to Klient i Konsument, poza przypadkami rozróżnionymi w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Podmiot odpowiedzialny:

1. Sprzedający: LEVERT Justyna Bakuła
2. Adres do korespondencji: Kościuszki 25 lok. usł.26, 05-300 Mińsk Mazowiecki, jest jednocześnie adresem głownej siedziby sprzedającego oraz adresem na który należy kierować reklamacje.
3.Kontakt z  internetową hurtownią kosmetyczną LEVERT jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@levert.pl lub pod nr. tel.: 517-76-85-86

§ 4. Ogólne warunki:

By skorzystać z usług sklepu :
1. Należy dokonać rejestracji tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym dotyczące jego działań w sklepie internetowym. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których zamówienie złożone przez Kupującego, jest w trakcie realizacji. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
2. Dokonując zakupu bez rejestracji z automatu posiadając status „gość” tworząc i podając dane potrzebne do realizacji zamówienia. Świadczenie usług w ramach konta gość ma charakter terminowy i trwa do czasu w pełni realizacji zamówienia. Poprzez realizacje zamówienia rozumie się dostarczenie zamówionego towaru na adres wskazany przez „gościa” lub poprzez odebranie osobiście w siedzibie firmy pod adresem wskazanym jako odbiory osobiste.
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w dalszej części Regulaminu.

§ 5. Formy płatności:

1. Przy odbiorze – zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki (przesyłka pobraniowa).
2. Przelewem – płatność dokonywana samodzielnie na numer rachunku Sprzedającego.  Z chwilą zaksięgowania wpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji.

3. Dane do przelewu podawane indywidualnie w wiadomościach prywatnych drogą mailową.

4. Składając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia opłaty dodatkowej związanej z dostarczeniem towaru pod wskazany adres.

§ 6. Zamówienia i dostawa.

1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać całą dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
*dodanie do koszyka produktu;
*wybór rodzaju dostawy;
*wybór rodzaju płatności;
*złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Potwierdź zakup”.
3. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Serwisem, związana z  zakupem określonego produktu w serwisie, ma charakter terminowy i obejmuje okres poświęcony realizacji zamówienia. Dostarczenie zamówienia pod wskazany przez Kupującego adres stanowi wykonanie świadczenia przez Serwis i następuje z chwilą złożenia zamówienia.
4. Realizacja zamówienia przez Kupującego płatnego za pobraniem następuje w  przeciągu do 2 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia lub od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożonego zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego. 
5. Przesyłki są realizowane za pośrednictwem:
6. Przesyłka pobraniowa – przesyłka opłacana przy odbiorze.
7. Przesyłka przedpłacona – przesyłka opłacona przelewem. 
8.Koszt przesyłki uzależniony jest od wybranego sposobu wpłaty tj.:
a. Wpłata na konto – koszt przesyłki 23,00 zł (1 paczka do 30kg), w przypadku wielopaków lub przesyłek paletowych, dostawa jest wyliczana indywidualnie, a Zamawiający jest informowany mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem sms i to Zamawiający wyraża zgodę w takim przypadku na realizację.
b. Pobranie (opłata przy odbiorze) – koszt przesyłki 26,00 zł  (1 paczka do 30kg), w przypadku wielopaków lub przesyłek paletowych, dostawa jest wyliczana indywidualnie, a Zamawiający jest informowany mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem sms i to Zamawiający wyraża zgodę w takim przypadku na realizację.
9. Koszt przesyłki pobraniowej nie ulega zmianie w stosunku do przesyłki przedpłaconej.
10. Adres dostawy przesyłki musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polski
11. Czas realizacji zamówień jest uzależniony od stanów magazynowych. Przesyłki pobraniowe, są realizowane niezwłocznie lecz nie później niż 2 dni robocze po dokonaniu zamówienia przez Kupującego. Przesyłki przedpłacone, realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych. Towar z oznaczeniem „Na zamówienie” wydłuża czas realizacji, a o jego przybliżonym terminie realizacji poinformuje Srzedający mailem Kupującego po uzyskaniu informacji o dostepności towaru. 
12. Sprzedający zastrzega, że jeżeli zamówienie zostało złożone w dni ustawowo wolne od pracy, realizacja nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego.
13. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Serwisem, związana z zakupem określonego produktu w serwisie, ma charakter terminowy i obejmuje okres poświęcony realizacji zamówienia. Dostarczenie zamówienia pod wskazany przez kupującego adres stanowi wykonanie świadczenia przez Serwis.

14. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

§ 7. Gwarancja i Rękojmia

1. Gwarancja –  producenta, importera lub sprzedawcy, jaka obowiązuje  na terenie Polski. Okres na jaki zostaje udzielona gwarancja, na poszczególne produkty, prezentowana jest w serwisie oraz na karcie gwarancyjnej. Przy wysyłce urządzenia lub innego sprzętu objętego gwarancją producenta, Sprzedający udostępnia ogólny druk gwarancyjny Sprzedającego. Natomiast po upływie 14 dni od zakupu, Kupujący ma prawo do upomnienia się o oryginalny druk gwarancyjny producenta wybranego produktu. Produkty przesyłane do serwisu w ramach gwarancji należy odesłać na adres Sprzedającego podany w zakładce kontakt. 
2. Niniejszy Serwis którego właścicielem jest LEVERT Justyna Bakuła odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
3. Sprzedający zapewnia, iż oferowane w serwisie produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Rękojmia – rozumiana według przepisów Działu II Kodeksu Cywilnego „Rękojmia za wady”

§ 8. Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć w formie elektronicznej jak i również  w formie pisemnej na adres Serwisu podany w zakładce kontakt, na koszt Serwisu. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący wraz z reklamowanym produktem powinien dostarczyć dowód zakupu.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez drogą elektroniczną, listownie lub telefonicznie.
3. W momencie kiedy sprzedany produkt posiada wadę Kupujący może wnosić o obniżenie ceny bądź odstąpić od umowy, chyba że Właściciel Serwisu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad bądź tę  wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar podlegał już wymianie  lub naprawie przez Sprzedającego, albo nie został wymieniony  na wolny od wad, ani ta wada nie została usunięta. 
4. Reklamację rozpatrywane będą w terminie 21 dni robczych licząc od daty prawidłowego otrzymania zgłoszenia. Jeżeli w ciągu tego czasu Sprzedający nie ustosunkuje się do postawionych przez Konsumenta żądań, będzie to równoznaczne z tym, iż żądanie uznał  za zasadne.
5. Koszty dostawy produktów podlegających reklamacji oraz te związane z dostawą nowych bądź naprawionych, ponosi Sprzedający.
6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem reklamacji na własny koszt. 
7. Jeżeli Kupującym jest Klient w rozumieniu niniejszego regulaminu, tarci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie sprawdził zakupionego produktu w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił o odkrytej wadzie produktu Sprzedawcę, a w sytuacji kiedy Kupujący odkrył wadę później – nie powiadomił  niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  
8. Zgodnie z prawem, Konsument  ma prawo dostąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia kupujący ma obowiązek odesłać zakupiony towar na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisemnej rezygnacji dołączając dowód zakupu towaru. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie i  nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy dokonać zwrotu pieniędzy równoznacznej z kwota zakupionego towaru na rzecz Konsumenta.
9. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Formularz odstąpienia od umowy, zasady odstąpienia od umowy oraz  przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, znajdują się w dalszej części Regulaminu.
10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności o których mowa w pkt. 8, do momentu otrzymania od Kupującego zwrotu zakupionego towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy, bądź do chwili otrzymania od Kupującego potwierdzenia nadania towaru pod adres wskazany przez Sprzedającego.
11. Reklamacje z tytułu Gwarancji rozpatrywane są przez Gwaranta na podstawie Gwarancji i na zasadach w niej określonych.
12. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
13. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
14. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
15. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
16. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
17. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego sposobu płatności jaki wskazał Konsument przy odstępowaniu od umowy.
18. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9. Polityka prywatności:

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§ 10. Postanowienia końcowe:

1. Zanim Kupujący skorzysta bądź zarejestruje się w Serwisie powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Jeżeli się z nim nie zgadza bądź z którymkolwiek jego punktem uprzejmie proszony jest o nie akceptowanie Regulaminu, a także nie rejestrowanie się w Serwisie oraz nie korzystanie z jego usług.
2. Każdy Kupujący, który zaakceptował regulamin zobowiązany jest do jego przestrzegania. Dokonanie zakupów za pośrednictwem Serwisu oraz rejestracja w serwisie, są jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu w każdym momencie, w zakładce Regulamin.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej lub w drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.